Partnerzy

Partnerzy projektu

h2 logoH2 Learning to organizacja oferująca szeroki zakres usług z dziedziny ICT i edukacji. Mamy szeroką wiedzę na temat sektora edukacji, w szczególności w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych (ICT) w celu wspomagania nauczania i uczenia się. H2 Learning od dziesięciu lat rozwija specjalistyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami w wielu dziedzinach, pracując nad różnymi projektami unijnymi, rządowymi i sektora prywatnego.

Organizacja została założona w 2002 roku przez głównych konsultantów, Michaela Hallissy i Johna Hurleya. Podstawową działalnością firmy H2 Learning jest doradztwo w dziedzinie edukacji, a główni doradcy mają duże doświadczenie w sektorze edukacji jako nauczyciele, krajowi doradcy ds. ICT, trenerzy nauczycieli i konsultanci. Oprócz zespołu podstawowego H2 Learning ma stale rozwijającą się sieć współpracowników, którzy dołączyli do zespołu H2 Learning na potrzeby konkretnych projektów. Zespół składa się z pracowników akademickich, ekspertów, twórców treści, audytorów, menedżerów projektów i projektantów stron internetowych.

H2 Learning wdrożył w ciągu ostatnich dziesięciu lat szeroki wachlarz innowacyjnych projektów ICT w szeregu ustawień i wszystko to opiera się wysokiej jakości materiały ustawicznego doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. H2 Learning uważa, że ustawiczne kształcenie zawodowe ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia integracji ICT.

H2 Learning od czterech lat prowadzi program Future Creators w Irlandii. Program Future Creators daje młodym ludziom możliwość rozwijania umiejętności korzystania z cyfrowych mediów, odkrywając ich potencjał twórczy. Rolą H2 Learning jest projektowanie i rozwijanie programu nauczania, organizowanie kampanii rekrutacyjnej i zarządzanie nią oraz realizacja programu w systemie pozaszkolnym. H2 Learning promuje program i pokazuje osiągnięcia uczestników pod koniec każdego roku.

ncad National College of Art and Design jest wiodącym ośrodkiem kształcenia w dziedzinie sztuki i projektowania w Irlandii. Oferuje największy zakres kształcenia w dziedzinie sztuki na poziomie licencjackim i podyplomowym. Uczelnia liczy 1000 studentów studiów dziennych i kolejnych sześciuset studentów, którzy odbywają kursy wieczorowe. Kolegium ma cztery wydziały: projektowanie, edukacja, sztuki piękne i kultura wizualna.

Wydział Edukacji oferuje programy BA i PDE w zakresie podstawowego kształcenia nauczycieli (ITE), w ramach ustawicznego doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym dwa programy magisterskie oraz studia licencjackie i doktoranckie, Wydział jest zaangażowany również wiele programów badawczo-rozwojowych na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Niedawno opracowano nowy program ITE w dziedzinie projektowania i kształcenia technologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy nauki projektowania w irlandzkich szkołach.

Działalność edukacyjna NCAD wykracza poza formalne kształcenie w dziedzinie edukacji dorosłych i społeczności. Wydział wspiera innowacyjny projekt “Socjalnie Zaangażowanej Sztuki” i posiada kontakty z grupami i osobami pracującymi w edukacji nieformalnej – pracownicy młodzieżowi, wychowawcy więzienni, pedagodzy dziecięcy i inni specjaliści. NCAD opracował wyjątkowo innowacyjny program, łączący młodszych uczniów z uczelnią i zapewniający ścieżki przyszłej kariery zawodowej.

Wraz z partnerami H2 i Digital Hub, NCAD opracował program Future Creators jako wysokiej jakości cyfrowy program edukacyjny dla nastolatków. Future Creators są kluczowym elementem zaangażowania uczelni w zapewnienie ustrukturyzowanych ścieżek rozwoju dla młodych uczniów.

germanyMFG Baden-Württemberg mbH, Publiczna Agencja Innowacji Technologii Informatycznych i Mediów. MFG jest agencją ds. Innowacji publicznych w dziedzinie ICT i mediów. Jego udziałowcami są Państwo Badenia-Wirtembergia i SWR Media Services GmbH. MFG świadczy usługi w zakresie zarządzania innowacjami, transferu technologii i rozwoju regionalnego / marketingu. MFG z powodzeniem promuje cyfrowe umiejętności i e-umiejętności w regionie oraz całej Europie. Posiada specjalistyczną wiedzę fachową w zakresie wspierania innowacji, a także promowania przedsiębiorczości w przemyśle twórczym. Na baze tej wiedzy MFG zawsze współpracuje z instytucjami regionalnymi, międzynarodowymi, sektora publicznego i prywatnego z zakresu kształcenia i edukacji.

MFG ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu międzynarodowymi projektami, zarówno jako partner projektu, jak i jego lider. Portfel usług obejmuje szeroki zakres działań, w tym zadań administracyjnych i koordynacji sieci partnerów, zarządzania wydarzeniami i szkoleń, a także działań związanych z rozpowszechnianiem i doradztwem. MFG kieruje siecią Baden-Württemberg: Connected e.V. (Bwcon) – jedna z najbardziej udanych sieci europejskich technologii, która łączy ponad 460 firm i instytutów badawczych. Ponadto MFG organizuje profesjonalne seminaria, konferencje, imprezy i targi z dziedziny IT i Creative Industries.

poland logoFundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego to pozarządowa, polska organizacja pożytku publicznego. Siedzibą jej jest siedemnastowieczny kompleks pałacowo-folwarczny, na terenie którego organizuje międzynarodowe wymiany szkolne, seminaria, konferencje, szkolenia oraz warsztaty naukowe, historyczne i artystyczne. Krzyżowa to również jedno z większych zapleczy konferencyjno-hotelowych w tym regionie Dolnego Śląska.

Głównym obszarem działania Fundacji jest Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży – największa w Polsce i rozpoznawalna w Europie instytucja zajmująca się międzynarodowymi projektami dla młodzieży.Fundacja „Krzyżowa” promuje wartości europejskie, umożliwia młodzieży spotkania w międzynarodowym gronie, na których przybliżane są im pojęcia takie jak demokracja oraz postawa obywatelska.

Fundacja Krzyżowa posiada bogate doświadczenie w tworzeniu ponadnarodowych partnerstw, projektów międzykulturowych i partnerstw instytucji, prowadzeniu badań ewaluacyjnych, edukacji i koordynowaniu projektów młodzieżowych; ściśle współpracuje z lokalną społecznością. W ostatnich trzech latach Fundacja zrealizowała ponad 6 międzynarodowych projektów dotyczących terapii poprzez sztukę, 10 projektów inkluzywnych, 24 projekty plastyczne i ponad 300 wymian młodzieżowych. Opisy większości naszych projektów są dostępne na stronie www.krzyzowa.org.pl. Liczba projektów wskazuje, że pracownicy Fundacji mają wieloletnie doświadczenie i “know-how”.

Fundacja „Krzyżowa” jest członkiem następujących instytucji: Polskiej Grupy Zagranica, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (DFOP), Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży oraz sieci fundacji Anny Lindh.

dhda logoDigital Hub jest grupą przedsiębiorstw zajmujących się cyfrowymi informacjami i technologiami, zlokalizowaną w kampusie, położonym w samym sercu dzielnicy Liberties w Dublinie. Digital Hub Development Agency (DHDA) jest agencją państwową zarządzającą Digital Hub. Digital Hub jest inkubatorem przedsiębiorczości dla rozwijających się przedsiębiorstw cyfrowych. Digital Hub ma obecnie osiem budynków, w których znajduje się ponad 75 firm cyfrowych, w tym Athena Media, PixelSoup, Sonru i główne siedziby największych światowych firm, takich jak eMaint, Eventbrite i Etsy. Kampus jest również siedzibą organizacji branżowych, takich jak Irlandzkie Stowarzyszenie Internetowe, Narodowe Centrum Badań Cyfrowych (NDRC) i Republika Silicon.

Digital Hub jest zaangażowany także w rewitalizację dzielnicy Dublin 8 poprzez program specjalnych projektów poświęconych szkoleniom w zakresie umiejętności cyfrowych. DHDA nawiązała współpracę z wieloma cyfrowymi firmami edukacyjnymi i organizacjami pozarządowymi (w szczególności skupionych na pracy z młodzieżą i branżą cyfrową) zlokalizowanych lub poprzednio zlokalizowanych na terenie kampusu w celu opracowania i dostarczenia cyfrowych programów szkoleniowych, z których wiele ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia w populacji jednego z najbardziej defaworyzowanych obszarów w Dublinie.

Od swojego powstania w 2003 r. DHDA prowadziła szereg cyfrowych programów kształcenia, aby wypełnić swoje zadania rewitalizacji obszarów miejskich. Jednym z jej flagowych programów nauczania cyfrowego realizowanym w ciągu ostatnich trzech lat – jest Future Creators: pozaszkolny program we współpracy z National College of Art and Design (NCAD), który zachęca lokalną młodzież do podjęcia dalszych działań w kierunku rzyszłej edukacji lub zatrudnienia w mediach cyfrowych. Future Creators to program w zakresie umiejętności korzystania z technologii cyfrowych, który stał się inspiracją dla programu Digital Pathways.